Päivähoito, esiopetus ja perusopetuksen iltapäivätoiminta

Lasten päivähoito kuuluu sivistystoimen alaisuuteen.

Päivähoidon tehtävänä on tukea lapsen monipuolista hyvinvointia yhdessä vanhempien kanssa. Päivähoito on hoitoa, kasvatusta ja opetusta päiväkodissa ja ryhmäperhepäiväkodissa.

Päivähoitolain mukaan kaikilla alle kouluikäisillä on oikeus kunnalliseen päivähoitoon sen jälkeen kun äitiys- isyys- tai vanhempainrahaoikeus päättyy.

Päivähoitoon hakeminen

Päivähoitoon hakeminen tapahtuu jatkuvan haun perusteella. Jos tarvitset hoitopaikkaa opiskelun tai äkillisen työllistymisen johdosta, järjestämme hoitopaikan viimeistään kahden viikon (2 vko), muulloin viimeistään neljän kuukauden (4 kk) kuluttua hakemuksen jättämisestä. Päivähoitohakemuksia saa päivähoitotoimistosta, Ouluntie 13, tai kunnan asiakaspalvelupisteestä tai sen voi tulostaa Puolangan kunnan internetsivulta / päivähoito.

Jokaiselle päivähoitoa tarvitsevalle lapselle tulee täyttää oma päivähoitopaikkahakemus. Mahdolliset asiantuntijalausunnot erityishoidon tarpeesta / erityisruokavaliosta tulee toimittaa hakemuksen liitteeksi.

Vuoropäivähoito

Vuoropäivähoito palvelee perheitä, joissa vanhemmat työnsä luonteesta johtuen tarvitsevat lapsilleen ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa. Vuorohoitoa järjestetään kaikissa päivähoitoyksiköissä, paitsi yöhoito on aina vuoropäiväkoti Menninkäisessä.

Oikeus vuorohoitoon:
Vuoropäivähoidolla tarkoitetaan illalla, yöllä ja viikonloppuina annettavaa päivähoitoa. Päivähoitolain (16.3.1973/239,§5) mukaan kunnan on järjestettävä päivähoitoa sinä kalenterivuoden ja vuorokauden ajankohtana kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Vuoropäivähoitoon on oikeus vain niillä lapsilla, joiden hoidon todellinen tarve perustuu molempien huoltajien tai ainoan huoltajan vuorotyöhön tai ammattiin opiskelun liittyvään tarpeeseen. Jos työssä tai opiskelussa tapahtuvat muutokset johtavat vuoropäivähoidon tarpeen lakkaamiseen, lapsen hoitopaikka voidaan vaihtaa toiseen tarvetta vastaavaan hoitopaikkaan. Oikeus päivähoitopaikkaan päättyy lapsen siirtyessä perusopetukseen.

Vuorohoitoon ei ole subjektiivista päivähoito-oikeutta.

Hoitoaika:
Vuorohoidossa lasten hoitoajat perustuvat vanhempien/huoltajien työvuoroihin. Lapsen hoitoaika on siis vanhemman/huoltajan työaika + työmatkat.
Puolangalla lapsen hoitoajat tulee ilmoittaa sähköisesti viimeistään maanantaina klo 12.00 mennessä seuraavan viikon osalta.
Hoitoaikavarauksiin em. ajankohdan jälkeen tulleita muutoksia voidaan ottaa vastaan kirjallisena vain, jos kyseiseen kellonaikaan on varattu työntekijä/työntekijöitä ja ryhmässä on tilaa huomioiden päivähoitoasetuksen 6 §:n 1 momentin mukainen lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku. Vanhemmilla on oikeus tarkentaa hoitoaikoja ja ilmoittaa muutoksista, kuitenkin aina vähintään 7 vuorokautta aiemmin, kuluvan viikon maanantaihin klo 12.00 mennessä.

Vanhempien toimittamien hoitoaikojen perusteella vahvistetaan henkilökunnan työvuorolistat.
Jos lapsi on poissa päivähoidosta sairastumisen tai muun syyn vuoksi, tai hoitopäivä lyhenee huomattavasti, pyydämme vanhempia ilmoittamaan siitä niin pian kuin mahdollista!

Vanhempien vapaapäivät, lomapäivät ja sairauspäivät eivät oikeuta lapsen vuorohoitoon. Huoltajien loma- ja vapaapäivät ovat myös lapsen edun mukaisesti lapsen vapaapäiviä. Kyseisinä päivinä lapsi voi tulla perustellun tarpeen mukaisesti hoitoon kello 8.00 - 16.00 välisenä aikana.

Juhlapyhinä hoitoa järjestetään vain todellisen tarpeen mukaan. Suositeltavaa on, että lapsi saisi viettää juhla-aikaa perheensä parissa.

Näillä linjauksilla pyritään varmistamaan päivähoitoasetuksen mukainen henkilöstömäärä sekä KVTES:n määräykset henkilökunnan työaikajärjestelyistä.
Kuten muussakin päivähoidossa, suositeltava lapsen hoitopäivän pituus on korkeintaan 10 tuntia. Kahden vuorokauden ajalle ajoittuvasta hoidosta tulee aina vähintään kaksi hoitopäivää.

Hoitomuoto

Vanhemmat voivat valita lapselleen joko kokoaikaisen varhaiskasvatuksen (yli 151 h/kk) tai osa-aikaisen varhaiskasvatuksen (1-150 h/kk). Varhaiskasvatukseen sijoittuminen aiheuttaa kotihoidontuen maksun katkeamisen.

Tilapäistä varhaiskasvatusta voidaan tarjota, mikäli päivähoitoyksiköissä on vapaita paikkoja. Tilapäistä hoitoa voi saada enintään 5 päivää/kk, jonka aikana perhe ei menetä oikeutta lasten kotihoidontukeen. Sopimus tilapäisestä hoidosta tehdään varhaiskasvatuspäällikön kanssa.

Lapsen hoitaminen kotona

Alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmat voivat hoitaa lastaan kotona vaihtoehtona kunnalliselle päivähoidolle. Kotona hoitamista tukemaan tarkoitetun kotihoidontuen voi saada vanhempainrahakauden päätyttyä. Kotihoidontukea haetaan Kansaneläkelaitokselta (www.kela.fi).

Lisäksi Puolangan kunta maksaa lasten kotihoidon tuen kuntalisää perheen nuorimmasta, alle 3-vuotiaasta kotihoidon tuen piirissä olevasta lapsesta 200,00 €/kk. Kuntalisää ei makseta, mikäli perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatus maksu määräytyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) mukaisesti perheen bruttotulojen ja perheen jäsenten lukumäärän perusteella.

1.1.2018 alkaen perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin maksu on 290 €/kk. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 145 €/kk. Kustakin seuraavasta päivähoidossa olevasta lapsesta määrättävä maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enimmillään 58 €/kk. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 €.

Tulotiedot tarkistetaan aina toimintakauden alkaessa 1.8. Tulotiedot toimitetaan päivähoidon ohjaajalle (Ouluntie 15, 89200 Puolanka tai sähköpostilla) viimeistään kahden viikon kuluttua hoidon alkamisesta. Mikäli perhe ei toimita tulotietoja, peritään korkein maksu.

Tulotietoja ei tarvitse selvittää, jos perhe antaa suostumuksensa korkeimman maksun perintään.

Päivähoitomaksuihin liittyvistä asioista lisätietoja antaa varhaiskasvatuspäällikön sijainen puh. 040-717 9325.

Esiopetus

Lapsella on oikeus saada maksutonta esiopetusta vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Esiopetus muuttui velvoittavaksi vuoden 2015 alusta. Tämä merkitsee sitä, että lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena.

Esiopetusta annetaan vuoropäiväkoti Menninkäisessä.

Puolangan kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma 2016

Perusopetuksen iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminnan lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle koulupäivän jälkeen ja siten ennaltaehkäistä lasten turvattomuutta ja siitä mahdollisesti aiheutuvia ongelmia.

Iltapäivätoimintaa tarjotaan peruskoulun 1-2 luokkien ja erityisen tuen piiriin kuuluville oppilaille. Koululaisten iltapäivätoimintaan on hakuaika huhtikuussa. Hakuajasta ilmoitetaan Puolanka-lehdessä ja Puolangan kunnan / päivähoidon internetsivuilla.

Hakulomakkeita saa päivähoitotoimistosta, Ouluntie 13, tai kunnan asiakaspalvelupisteestä tai sen voi tulostaa Puolangan kunnan internetsivulta / päivähoito. Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivisin klo 12.15-16.15 Puolangan kirkonkylällä.

Iltapäivätoiminnasta peritään kuukusimaksu, joka on 50,00 €/kk, enintään 10 päivää / kk ja 100,00 €/kk, yli 10 päivää / kk. Laskutus suoritetaan kuukausittain jälkikäteen.

Maaherrankatu 7 A 1
89200 Puolanka
puh. 044-420 0233

Lisätietoja
Päivähoitoon, esiopetukseen ja koululaisten iltapäivätoimintaan liittyvistä asioista lisätietoa antavat varhaiskasvatuspäällikkö.

Meeri Halonen
Varhaiskasvatuspäällikön sijainen
puh. 040 717 9325
Ouluntie 13
89200 Puolanka
sähköposti: etunimi.sukunimi[ät]puolanka.fi

PÄIVÄHOITOYKSIKÖT

Vuoropäiväkoti Menninkäinen
Ouluntie 17
89200 Puolanka
puh. 040-717 9325

Menninkäisessä toimii kirkonkylän esiopetus sekä 3-6-vuotiaiden päivä-/vuorohoito.

Päiväkoti Koivuranta
Ouluntie 13
89200 Puolanka
puh. 044-763 4648

Joukokylän ryhmäperhepäiväkoti
Taivalkoskentie 290
89320 Joukokylä
puh. 044-720 0223

Joukokylän ryhmäperhepäiväkoti toimii Joukokylän koululla.