Kuntalaiset kokevat Puolangan rauhalliseksi, turvalliseksi sekä viihtyisäksi

Puolangalla teetätettiin keväällä kuntalaiskysely, jossa kartoitettiin vastaajien yleistä mielikuvaa kunnasta ja sen palveluista sekä kunnan markkinoinnista ja viestinnästä.

Kyselyyn vastanneista suurin osa, 63,3 %, kertoo kokonaismielikuvansa kunnasta olevan myönteinen, ja Puolankaa arvioidaan muun muassa rauhalliseksi, turvalliseksi sekä viihtyisäksi asuinpaikaksi.

Parantamisen varaakin kuntalaiset löytävät. Kyselyyn vastanneiden mielestä Puolangasta paremman tekisi erityisesti se, että kunnassa olisi enemmän työpaikkoja, palveluita sekä tapahtumia.

Palveluista kuntalaiset kertovat käyttävänsä eniten kaupallisia palveluita, joita 86,7 % kyselyyn vastanneista kertoo hyödyntäneensä vähintään 8 kertaa viimeisen vuoden aikana. Toiseksi eniten kuntalaiset käyttävät liikuntapalveluita ja kolmannelle sijalle nousevat kirjastopalvelut, joita 33,3 % vastaajista kertoo käyttäneensä 8 kertaa tai enemmän vuoden aikana.

Tyytyväisimpiä kuntalaiset ovat kirjastopalveluihin, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kaupallisiin palveluihin. Tyytymättömimpiä puolestaan ollaan muuhun kuin perusopetukseen liittyvään koulutustarjontaan, kulttuuripalveluihin sekä vanhuspalveluihin.

Viestinnän ja markkinoinnin osalta eniten kehitettävää on markkinoinnissa. Suurin osa (85,8 %) vastanneista on nimittäin sitä mieltä, että kunnan pitäisi markkinoida itseään enemmän. Tämä heijastunee siihen, että 41,7 % vastaajista ei osaa lainkaan sanoa, viestiikö kunta markkinoinnissaan oikeita arvoja. Markkinoinnin lisäksi kuntalaiset kokevat tärkeäksi sen, että kunta tuo viestinnässään säännöllisesti esille alueellisia työnantajia.

Vastaajista 42,5 % antaa risuja kunnan käyttämille viestintäkanaville; heidän mielestään ne eivät toimi tehokkaasti. Tekemistään päätöksistä kunta kuitenkin viestii onnistuneesti, sillä asiaan kantaa ottaneista vastaajista suurin osa on sitä mieltä, että päätökset ovat helposti saatavilla.

Kyselyyn saapui yhteensä 120 vastausta, ja aktiivisimpia vastaajia olivat 45–60-vuotiaat. Vastaajista suurin osa on asunut Puolangalla yli 10 vuotta. Toiseksi suurin vastaajaryhmä olivat he, joilla on vapaa-ajan asunto kunnassa.

Kyselyn toteutti ePuolanka-hanke, joka kehittää Puolangan kunnan markkinointia ja viestintää sekä monikanavaisuutta kunnan ja yritysten palvelutarjonnassa hyödyntäen digitaalisuuden luomia mahdollisuuksia. Hankkeen rahoittaa EU:n maaseuturahasto sekä Oulujärvi Leader.

Lisätietoja:

Ilona Mäki-Maukola
Hankekoordinaattori
+358 44 578 8389
ilona.maki-maukola@puolanka.fi

Esko Rautiainen
Kunnanjohtaja
+358 44 7200 231
esko.rautiainen@puolanka.fi
www.puolanka.fi