Sosiaali- ja terveyspalvelut

Puolangan kunnassa sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Terveystalo Kuntaturva Oy.

Puolanka kuuluu Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään ja sairaanhoitopiiriin sekä erityishuoltopiiriin ympäristöterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osalta. Erityissairaanhoidon, ympäristöterveydenhuollon ja erityishuollon palvelut tuottaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. 

Lisätietoa Puolangan sosiaali- ja terveyspalveluista yhteystiedot löytyvät täältä

                                                                                                                                                            

Johtava lääkäri Harri Haimakainen

mail: harri.haimakainen(at)puolanka.fi


Sosiaalipalvelut - kaikkien ihmisten palveluita

Kunnan tehtävänä on sosiaalisten ongelmien ehkäisy, sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäminen sekä ihmisten omatoimisuuden tukeminen. Sosiaalipalvelut ovat keskeinen hyvinvointipalvelujen kokonaisuus. Sosiaalipalveluja tarvitsee lähes jokainen kansalainen jossain elämänkaaren vaiheessa. Kunta vastaa sosiaalipalvelujen valvonnasta, suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan sosiaalihuoltoon sisältyvät sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yleis- ja erityislainsäädännön mukaisen sosiaalihuollon tehtävät ja palvelut. Osana hyvinvoinnin edistämistä Puolangan kunta järjestää sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta sekä rakenteellista sosiaalityötä.

Puolangan kunta järjestää kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut ja tuottaa mm. seuraavia sosiaalipalveluita:

 • sosiaalityö
 • sosiaaliohjaus
 • sosiaalipäivystys
 • sosiaalinen kuntoutus
 • liikkumista tukevat palvelut
 • lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta
 • toimeentulotuki/ehkäisevä- ja täydentävä toimeentulotuki
 • lapseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvät asiat
 • muut sosiaalihuoltolain 11 § mukaisiin tarpeisiin vastaavat asiakkaan hyvinvoinnille välttämättömät sosiaalipalvelut.

Terveystalo Oy tuottaa mm. seuraavia palveluja Puolangalla:

 • perhetyö
 • kotipalvelu
 • kotihoito
 • asumispalvelut
 • iäkkäiden palvelut
 • laitospalvelut
 • päihdetyö
 • mielenterveystyö
 • kasvatus- ja perheneuvonta

Sosiaaliasiamies puh. 050 341 5244 arkisin ti - to klo 10-13.

Potilasasiamies 030 633 1655, puhelut päivystysaikoina ke klo 12–15, to klo 9–12, pe klo 9-11


Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut, taksat, palkkiot ja
myöntämisperusteet:

Puolangan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksut ja myöntaämisperusteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkokuntalaisten asiakasmaksut

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet, hoitopalkkiot ja omaishoitajan vapaan järjestäminen ohje

Perhehoidon ja tukiperhetoiminnan hoitopalkkioiden ja kulukorvausten soveltamisohje

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohje

Puolangan kunnan sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteet

Puolangan sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma 

Vammaispalveluohjeet