Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalveluidemme tavoitteena on edistää pitkäaikaistyöttömän työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille, lisätä osaamista muun muassa opinnollistamisella, työkokeiluilla, oppisopimuskoulutuksella sekä etäopinnoilla. Olemme mukana myös työllisyyttä tukevissa hankkeissa. OK-hanke.

Opinnollistaminen

Työtehtäviä voidaan opinnollistaa esimerkiksi palkkatyössä, palkkatuetussa työssä, työkokeilussa tai kuntouttavan työtoiminnan työtoimintajakson aikana. Oppimisympäristö voi olla yhdistyksessä, kunnan organisaatiossa tai paikkakunnan yrityksessä. Oppimisympäristön tunnistamisessa työpaikan toimintaympäristö ja työtehtävät verrataan ammatillisten tutkintojen perusteisiin yhdessä ammatillisen opettajan kanssa. Tämän jälkeen laaditaan oppimisympäristön tunnistamisraportti, joka kertoo yksilöidysti ne tutkinnon osat ja ammattitaitovaatimukset, jotka työympäristössä voidaan osoittaa. Opinnollistamisen avulla osallistuja (työntekijä) saa ammatilliseen tutkintoon pohjautuvaa osaamista, joka tunnistetaan ja dokumentoidaan osaamistodistukseen. Opinnollistamalla saatu osaaminen on mahdollista osoittaa ammatillisessa oppilaitoksessa näytöllä, millä tarkoitetaan tutkinnon osan suorittamista.

Kainuussa käynnistyi vuoden 2022 alussa koko maakunnan kattava Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen – OK-hanke, jonka tavoitteena on edistää työnhakijoiden ja työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevien työllistymistä opinnollistamisen avulla kainuulaisiin työpaikkoihin. Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu. Ajalla 1.1.2022–31.8.2023 toteutettavaa hanketta rahoitetaan ESR-ohjelmasta, ja omarahoitus jakautuu mukana olevien kaikkien Kainuun kuntien ja ammattikorkeakoulun kesken.

Hankkeen keskeisempinä tuloksina ovat uudet oppimisympäristöt työpaikoilla ja niiden kautta työllistyneet henkilöt. Lisäksi hankkeen avulla toteutetaan koulutuspaketteja työvoimapalveluiden asiantuntijoille ja työpaikkojen henkilöstölle.

Puolangalla työskentelee yksi hankkeen työpaikkavalmentaja, joka yhdessä kunnan ja TE-palveluiden henkilöstön kanssa auttaa työttömiä työllistymisessä opinnollistamisen keinoin. Työpaikkavalmentaja toimii konkreettisesti työpaikoilla tukien hankeosallistujia osaamisen kehittämisessä.

Opinnollistamisesta on etuja

Työntekijä:

Työtä tekemällä saatu osaaminen tehdään näkyväksi, jolloin usko omiin taitoihin lisääntyy
Tulee tietoiseksi omasta osaamisestaan ja taidoistaan
Saa osaamistodistuksen (voi verrata laajennettuun työtodistukseen)
Saavuttaa ammatilliseen tutkintoon tarvittavaa osaamista (voidaan hyväksi lukea opiskelemaan hakeutuessa)
Osaaminen voidaan tunnistaa oppilaitoksessa
Opiskeluaika lyhenee, jos henkilö hakeutuu opiskelemaan


Yritys:

Työtehtävien avaaminen ja vertaaminen tutkinnon perusteisiin auttaa hahmottamaan työpaikkaa työ- ja oppimisympäristönä
Työskentely on tavoitteellisempaa ja suunnitelmallisempaa
Uusien työntekijöiden perehdyttäminen helpottuu, kun yrityksen työtehtävät on avattu
Yhteistyömahdollisuudet oppilaitosten kanssa monipuolistuvat
Työympäristön osaaminen tulee näkyväksi, ns. hiljainen tieto tulee esille ja jaettavaan muotoon
Tunnistettu oppimisympäristö auttaa yritystä markkinoinnissa
Edistää erilaisille oppijoille soveltuvien oppimisympäristöjen kehittymistä


Tunnistetut työpaikat Puolangalla löytyvät täältä:

Kierrätysmyymälä, YTO, luonto- ja ympäristöala ja liiketoiminta.

Seurakunta, kasvatus-ja ohjausalat.

Vihlakka/Niittyvilla, kasvatus-ja ohjausalan, sosiaali-ja terveysala

Touhula, Kasvatus- ja ohjausala

Compass Group Finland, ravintola- ja cateringala

Iikan grilli, ravintola- ja cateringala

Puolangan Osteri Oy, autoala

Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen – hanke edistää työllisyyttä koko maakunnassa

Kainuulainen opinmallistamismalli

Paikko