PUOLANKAJÄRVEN KOULUN TUKIMUOTOJA

Luokkamuotoista erityisopetusta annetaan Puolankajärven koulussa kahdessa pienryhmässä, jotka käsittävät vuosiluokat 1-9 sekä pidennetyn oppivelvollisuuden. Lapsilla, joilla on pidennetty 11-vuotinen oppivelvollisuus, koulunkäynti alkaa suunnitellusti ensimmäisellä tai toisella esiopetusvuodella (E1 tai E2) pienryhmässä. Lisävuosi voi olla myös yhdeksännen vuosiluokan jälkeen huoltajien toiveiden mukaisesti. Pienryhmät toimivat alakoulun yhteydessä.

Pienryhmän oppilailla on ns. kotiluokka yleisopetuksessa omassa ikäryhmässä. Kotiluokan tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta koulussamme. Pienryhmän oppilaat osallistuvat yleisopetuksen oppitunneille aina suunnitellusti ja mahdollisuuksien mukaan. Yhteiset retket, juhlat ja tapahtumat ovat osa koulun arkea.

Osa-aikainen erityisopetus on tarkoitettu peruskoulun oppilaille, jotka tarvitsevat puhe-, lukemis- tai kirjoittamisvaikeuden tai muun oppimis- tai sopeutumisvaikeuden takia luokkaopetuksen lisäksi tai sen ohella erityisopettajan ohjausta. Oppilaalla voi olla ajoittaisia vaikeuksia esimerkiksi kasvun, käyttäytymisen tai motivaation kanssa. Opetus tapahtuu varsinaisten oppituntien aikana, yleensä oppitunnin pituisissa jaksoissa, jolloin oppilas siirtyy väliaikaisesti omasta ryhmästään erityisopetukseen tai erityisopettaja on mukana luokassa.

Puheopetustuokion kesto on noin 15 - 20 minuuttia. Puheopetuksesta vastaa erityisopettaja. Erityisopetuksen tarpeen määrittelevät yhdessä opettaja ja erityisopettaja. Huoltajien ja oppilaan toiveet otetaan huomioon tukea suunniteltaessa.

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus ovat tukimuotoina yleisen, tehostetun ja erityisen tuen vaiheissa.

Vuosiluokilla 1 - 2 opiskellaan äidinkieltä ja matematiikkaa pienemmissä ryhmissä. Tätä kutsutaan joustavaksi ryhmittelyksi. Oppilaat jakautuvat yleensä useammalle eri opettajalla ja saavat näin tukea juuri siinä asiassa, joka on heille hyödyllistä. Opetus on yksilöllisempää ja vastaa näin tehokkaammin lasten tarpeisiin.

Koulun samanaikaisopettaja toimii yhteistyössä luokanopettajan/aineenopettajan ja erityisopettajan kanssa. Samanaikaisopettajan tuki voidaan kohdentaa myös suunnitellusti ja joustavasti oppilaiden tarpeiden mukaan.

Koulunkäynninohjaajat edistävät oppilaan itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta sekä myönteisen itsetunnon kehittymistä.